GDPR

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Základní informace o společnosti a správci:

Společnost Monastav s.r.o., IČ: 04126980,DIČ CZ04126980, sídlem Praha 10, Chudenická 1059/30, 102 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 242890 (dále jen "Společnost")

Společnost je rovněž Správcem osobních údajů (dále jen "Společnost" nebo též "Správce").

Kontaktní údaje Správce - Společnost Monastav s.r.o.:

Monastav s.r.o.

IČ: 04126980, DIČ CZ04126980, sídlem Praha 10, Chudenická 1059/30, 102 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 242890

https://www.monastav.cz//

email: monastav@seznam.cz

tel.: +420 777 273 158

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "GDPR").

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o tom, jaké osobní údaje Správce zpracovává, k jakému účelu a z jakého právního důvodu, po jak dlouhou dobu, komu jsou osobní údaje přístupné a jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů jako subjektu údajů.

Tento dokument bude pravidelně aktualizován.

S osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

Základní účel a rozsah zpracování osobních údajů:

 • uzavření a plnění smluvního vztahu
 • účetní a daňové účely (evidence ve smyslu účetní a daňové legislativy)
 • vymáhání pohledávek
 • archivnictví vedené na základě zákona
 • v neposlední řadě také za účelem ochrany práv Společnosti a jejím právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených smluv či dohod mezi subjektem údajů a Společnosti

Rozsah zpracování osobních údajů:

Pro výše uvedené účely Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, které mu byly poskytnuty ze strany subjektu údajů a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce. Jedná se zejména o tyto osobní údaje:

 • adresné a kontaktní údaje, zejména tedy jméno, příjmení, IČ,DIČ, email, telefon, trvalé bydliště, sídlo, místo provedení prací z nabídky Společnosti

Pro účely vyhotovení smluvní dokumentace může Společnost vyžadovat poskytnutí osobních údajů navíc v rozsahu: rodné číslo.

Osobní údaje jsou zpracovávány jak automatizovaně, tak manuálně v listinné i v elektronické podobě.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů:

Společnost osobní údaje zpřístupňuje pouze oprávněným zaměstnancům Společnosti či zpracovatelům na základě uzavřených písemných dohod, a to pouze v míře nezbytně nutné pro účely zpracování (např. účetní operace).

Společnost je oprávněna poskytovat osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné za účelem vyřizování žádostí subjektů údajů (např. dodavatelé, se kterými Společnost spolupracuje ohledně vyřízení zakázky pro subjekt údajů).

Společnost je v zákonem stanovených případech povinna některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci.

Doba zpracování osobních údajů:

Osobní údaje subjektů údajů Společnost zpracovává a uchovává po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace domluvené objednávky včetně doby záruční, a dále po dobu, po kterou je Společnost povinna jakožto Správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jí subjekt údajů ke zpracování udělil souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Práva subjektu údajů:

Subjekt údajů má právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, stejně jako na další práva v případě, že se domnívá, že zpracování není v pořádku.

Subjekt údajů má právo podat stížnost na postup Správce, pokud se domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů k dozorovému úřadu: Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111 web: www.uoou.cz

Správce informuje subjekty osobních údajů o jejich následujících právech:

 • právo znát účel zpracování osobních údajů,
 • právo znát příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů,
 • právo znát dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • právo požadovat po správci opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a právo vznést námitku proti tomuto zpracování,
 • právo na přenositelnost osobních údajů
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 • právo na veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu osobních údajů,
 • právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme z jiného právního důvodu, zejména je-li zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, právní povinnosti apod.

Subjekt údajů má právo neposkytnout Správci své osobní údaje. V případě, že je poskytnutí těchto osobních údajů povinné (a to ze zákona či smlouvy), upozorňuje Správce subjekt údajů, že mu nebude moci poskytnout své služby.

Subjekt údajů může uplatnit svá práva kontaktováním Správce písemně na poštovní adrese Chudenická 1059/30, 102 00, Praha 10, anebo na e-mailové adrese monastav@seznam.cz. V žádosti musí být konkrétně, kdo ji podává a co je jejím předmětem. Je-li to nutné k vyřízení žádosti, vyzve Vás správce k doplnění žádosti a stanoví lhůtu pro doplnění. Nebude-li žádost doplněna, nebude vyřízena. Lhůta na vyřízení žádosti je 30 kalendářních dnů, resp. ve smyslu Nařízení a začíná běžet dnem doručení nebo doplnění. Správce poskytne informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.