GDPR


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Monastav s.r.o., IČO: 04126980, DIČ CZ04126980 se sídlem Praha 10, Chudenická 1059/30, 102 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 242890 (dále jen "Monastav s.r.o."), provozovatel webových stránek www.monastav.cz (dále jen "internetové stránky"), prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou společností Monastav s.r.o. považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro společnost Monastav s.r.o. prioritou.

Společnost Monastav s.r.o. je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) (dále jen "Nařízení"), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné společností Monastav s.r.o. na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, uděleného souhlasu a to prostřednictvím Internetových stránek nebo jiných zdrojů, a popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany společnosti Monastav s.r.o.

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost Monastav s.r.o. je oprávněna zpracovávat následující údaje subjektů údajů:

 • Jméno, příjmení
 • Adresa (trvalé bydliště, sídlo, či místo provedení prací z nabídky společnosti Monastav s.r.o.)
 • IČ, DIČ
 • Email
 • Telefon

Pro účely vyhotovení smluvní dokumentace může společnost Monastav s.r.o. vyžadovat poskytnutí osobních údajů navíc v rozsahu: rodné číslo. Tyto osobní údaje společnost zpracuje pouze pro vyhotovení smluvní dokumentace a dále je nezpracovává.

Osobní údaje jsou společností Monastav s.r.o. zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. Společnost Monastav s.ro. je oprávněna shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace po návštěvě internetových stránek subjekty údajů.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • plnění smluvního vztahu
 • zasílání obchodních sdělení a nabídky produktů a služeb (prostřednictvím emailu či poštou)
 • účetní a daňové účely (evidence ve smyslu účetní a daňové legislativy)
 • plnění ostatních zákonných povinností
 • v neposlední řadě také za účelem ochrany práv společnosti Monastav s.r.o. a jejím právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených smluv či dohod mezi subjektem údajů a společnosti Monastav s.r.o.

V případě zájmu návštěvníka webových stránek o zaslání poptávky přes kontaktní formulář bude společnost Monastav s.r.o. za těmito účely evidovat poskytnuté osobní údaje takového návštěvníka, a to vždy v minimálně rozsahu emailové adresy a telefonu. Pokud návštěvník doručí společnosti Monastav s.r.o. podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů a podepsané Zásady ochrany osobních údajů, začne Monastav s.r.o. zpracovávat osobní údaje až poté.

SEZNAM ZPRACOVATELŮ

V rámci společnosti Monastav s.r.o. jsou osobní údaje subjektů údajů zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti Monastav s.r.o. či zpracovatelům na základě uzavřených písemných dohod, a to pouze v míře nezbytně nutné pro účely zpracování (např. účetní operace).

Společnost Monastav s.r.o. je oprávněna poskytovat osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné za účelem vyřizování žádostí subjektů údajů (např. dodavatelé, se kterými společnost Monastav s.r.o. spolupracuje ohledně vyřízení zakázky pro subjekt údajů).

Za určitých podmínek je Monastav s.r.o. oprávněna některé osobní údaje subjektů údajů předat na základě platných právních předpisů např. orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci.

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje subjektů údajů společnost Monastav s.r.o. zpracovává a uchovává po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace domluvené objednávky, a dále po dobu, po kterou je společnost Monastav s.r.o. povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jí subjekt údajů ke zpracování udělil souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje subjektů údajů společnost Monastav s.r.o. zpracovává dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

 • plnění smluvního vztahu - do odvolání
 • zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Monastav s.r.o. - do odvolání
 • účetní a daňové účely - 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění
 • plnění ostatních zákonných povinností - max. 5 let

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost Monastav s.r.o. zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

-právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost Monastav s.r.o. zpracovává

- právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů

- právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů

- právo na omezení zpracování jejich osobních údajů

- právo na přenositelnost osobních údajů

- právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů.

Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost Monastav s.r.o. zpracovává, uplatnit písemně či emailem u společnosti Monastav s.r.o., jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích:

Monastav s.r.o.

IČ: 04126980

DIČ: CZ04126980

Sídlo: Chudenická 1059/30, 102 00, Praha 10

Zápis v OR: pod sp.zn. C 242890 vedená u Městského soudu v Praze

Tel.: 777 273 158

Email: monastav @seznam.cz

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost Monastav s.r.o. zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz

Tyto Zásady o ochraně osobních údajů jsou platné a účinné od 25. 5. 2018